ARKITEKT/E SENIOR

KRON Construction është një kompani ndërtimi, projektimi dhe menaxhimi që operon në treg prej vitit 2007. Kompania jonë udhëhiqet nga një staf ekspertësh dhe profesionistësh që i janë dedikuar sfidave më inovatore në ndërtim. Kron është pjesë e grupit “Pajtoni”, me seli në qendrën tregtare “Pajtoni Center” në autostradën Tiranë-Durrës, rruga dytësore, km1.

Pozicioni: Arkitekt Senior

Departamenti: Arkitekturës

Vendndodhja: Tiranë

Përmbledhja e Pozicionit: Harton dhe planifikon hapësira (struktura dhe objekte), duke marr parasysh pamjen, sigurinë dhe aksesueshmërinë, funksionalitetin për klientin, koston dhe specifikimet e materialeve të ndertimit. Menaxhimi dhe koordinimi i proceseve të projektimit për projektin qe do i caktohet.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 1. Të jetë i/e aftë për krijimin e skemave dhe koncept ideve ne projektimin e objekteve me funksione të ndryshme;
 2. Analizon projektet që kompania do të marrë për zhvillim, duke bërë një raport të detajuar të arkitekturës nisur nga ana funksionale, estetike, zbatueshmëria, etj.;
 3. Sugjeron ndryshime të ndryshme në projektin për zhvillim, në perputhje me buxhetin e projektit;
 4. Ndjek në mënyrë periodike projektet që komapania i zhvillon me studio të jashtme;
 5. Koordinon zhvillimin e projektit të arkitekturës me projektin konstruktiv dhe ato të instalimeve;
 6. Përgjegjës/e për përgatitjen dhe vizatimet arkitekturore për ti përfshirë në paketat e tenderimit, sipas natyrës së tij;
 7. Shkëmben informacionin për punimet arkitekturore, të cilat nënkontraktohen me ofertues/furnizues të mundshëm;
 8. Analizon ofertat në përpërputhshmëri me projektin dhe kërkesat e tij;
 9. Ndihmon në programimin e proçeseve të punimeve arkitekturore, bazuar në planin kohor të përgjithshëm;
 10. Bashkëvepron / ndihmon me drejtuesit e ekipeve, përpunimet e rifiniturave arkitekturore;
 11. Mbikqyr cilësinë dhe afatet e punimeve të arkitekturës dhe materialeve;
 12. Përgjegjës/e për vizatimin e detajeve tip;
 13. Përgjegjës për vizatimin e elementeve të ndryshem të projektit sipas kërkesave të kantierit
 14. Përgjegjës për hartimin e raporteve javore për punën individuale;
 15. Detyra të tjera që mund ti ngarkohen.

 Kualifikimet dhe Kërkesat:

 • Edukimi: Të jete diplomuar në Arkitekturë
 • Eksperienca: ldealisht, të kete mbi 5 vite eksperiencë (eksperiencë në ndërtime civile);

Aftësi të tjera:

 • Të kete njohuri të mira të programeve kompjuterike që përdoren në projektim si: AutoCad, 3D Max, VRay, Lumion, Photoshop, (përparësi kanë kandidatët që përdorin programin Revit );
 • Aftësi për të lexuar, analizuar dhe shpjeguar projektet, korrespondencat e biznesit, kontratat, procedurat dhe manualet teknike;
 • Aftësi për të prezantuar në mënyrë sa më efikase problematikat, komunikim i shume i mire verbal dhe me shkrim, përgatitje raportesh etj;
 • Aftësi shumë të mira menaxhuese, organizative, planifikuese dhe projektuese;
 • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze, gjuhë të tjera të huaja do të ishin avantazh;

Përfitimet:

 • Një ambient mikëpritës dhe dinamik ku keni mundësi dhe hapësirë për tu rritur profesionalisht;
 • Një pozicion pune tërheqës ku të ofrojmë mundësinë për të qënë pjesë në projekte sfiduese;
 • Mentorim dhe mbështetje për zhvillimin tuaj personal dhe profesional;
 • Paga konkuruese në treg;
 • Kohëzgjatja e punës është 40 orë në javë (fundjava pushim);
 • Transporti i ofruar nga kompania;
 • Benefite të tjera sipas “Politikës së Benefiteve dhe Kompesimit”;

Mënyra e aplikimit:

Të interesuarit të dërgojnë Cv dhe album të punimeve në adresën: [email protected]  (duke specifikuar në subjekt të e-mail-it emrin e pozicionit)

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

 

© 2021 Kron All Right Reserved