Inxhinier Kostoist/e

KRON Construction është pjesë e “Pajtoni Group”, një kompani ndërtimi, projektimi dhe menaxhimi që operon në treg prej vitit 2007.

Në kuadër të zgjerimit të projekteve aktualisht jemi në kërkim të një “Ing. Kostoist”.

Adresa : Autostrada Tirane Durres km,1, Pajtoni Business Center

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore (listuar më të rëndësishmet),  

 1. Kontrollon situacionet mujore të nënkontraktorëve të dërguar nga Inxhinieret e kantierëve, librezën e masave, analize të cmimeve duke përfshirë dhe përgatitjen e situacionit përmbledhes për projektet;
 2. Kryen rakordimet mujore me departamentin e financës për gjendjen në magazinë dhe shkarkimin e materialeve;
 3. Përpilon dhe harton preventivat me çmimet përkatëse për zërat e punimeve që kryen vetë kompania;
 4. Kryen kontrollin e preventivëve me çmimet përkatëse të projekteve të ndryshme që vijnë nga studio e projektimit mbas shqyrtimit të projektit dhe aplikon çmimet njësi sipas analizave teknike të kompanisë;
 5. Ndjek kostot në mënyre periodike gjatë fazës së ndërtimit të objekteve, së bashku me Departamentin e Financës;
 6. Përgatit preventive të paketave tenderuese në bashkëpunim dhe me drejtuesit e kantierëve;
 7. Rishikon analizat teknike dhe manualin e çmimeve sipas tregut dhe publikimeve zyrtare;
 8. Harton analizat teknike të zërave të rinj të punës;
 9. Harton dhe përgatit tabelat e volumeve të punimeve për projektet e planifikuara për tu ndërtuar nga Shoqëria;
 10. Harton preventiv dhe situacione për punimet shtesë të klienteve, rimbursimet dhe rakordimet përfundimtare;
 11. Raporton kostot e objekteve në bashkëpunim me projekt menaxherin;
 12. Detyra të tjera që mund ti ngarkohen;

Kërkesa dhe Kualifikime :

 1. Diplomë e Arsimit të lartë, në Inxhinieri Ndrtimi;
 2. Eksperiencë e mëparshme (5 vite);
 3. Njohje të programeve inxhinierike;
 4. Njohje e gjuhës angleze (B2);

Ne ofrojmë :

 1. Ambient pune komod dhe dinamik;
 2. Mundësi për rritje dhe zhvillim brenda grupit;
 3. Trajnime të vazhdueshme;
 4. Transport i siguruar nga kompania

Aplikimi ;

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-të e tyre pranë email-it [email protected] duke specifikuar në subjekt të e-mail-it emrin e pozicionit.

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

Afati i aplikimit :

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë, CV e tyre brenda datës. 15.08.2023

© 2021 Kron All Right Reserved